วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

รายชื่อนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 1-10

รุ่นที่ 1

1. อำนวยพร           บุญจำรัส

2. สมภักต์              เมืองซ้าย

3. นวพรรษ             จันทร์คำ

4. วรวิทย์                นิเทศศิลป์

(รายชื่อไม่ครบ)

รุ่นที่ 2

1. นายกฤษฎา          ทรัพย์มา

2. นายกิตติศักดิ์        อิ่มสุด

3. นายไตรกฤษ        วังคะฮาต

4. นายปิยะวัฒน์        พานิชเจริญ

5. นายพีรพงษ์          ใหญ่สีมา

6. นายภาสกร            ชื่นสงวน

7. นายวีระชัย             ซาปู่

8. นายสมเด็จ             ยิ้มเขียว

9. นางสาวกาญจนา      มงคล

10. นางสาวจีรวรรณ     เวรุวรรณ

11. นายชมนวรรณ       โฮ้วฮวด

12. นางสาวพรทิพย์     สมิงทัพ

13. นางสาวเยวเรศ      ถาวรพัฒน์

14. นางสาวรัชนก       จันทรวิชัย

15. นางสาวรัดดา        พวงศรี

16. นางสาววลาวัลย์    สุขสำราญ

17. นางสาวสมจิต       ประเสริฐขจรสุข

18. นางสาวสาลินี        ดรุณวิลาส

19. นางสาวสาวิตรี       ยิ้มสาระ

20. นางสาวสิทธิพร      บุษบา

21. นางสาวสุชาดา      ดวงคล้าย

22. นางสาวอรุณ         ระย้าย้อย

23. นางสาวอัจฉราพร   ผิวอ่อน


รุ่นที่ 3

1. นายเจษฎา               โพธิ์ประสิทธิ์

2. นายเฉลิมชนม์           รักลา

3. นายชัยรัตน์               คัทเนตร

4. นายชูพงศ์                 พิสุทธอานนท์

5. นายธนัญชัย              สุขพรั่งพร้อม

6. นายธีรศักดิ์               แก่นสิงห์

7. นายพัฒนชัน             ขุนรักษ์

8. นายสิโรจน์               เหล่าอัจฉริยะพร

9. นางสาววัลภา            เสียงดัง

10. นางสาวศนิ             เทพสวัสดิ์

11. นางสิริรัตน์             อุฒมนตรี

12. นางสาวสนธยา        ฉัตรพุก


รุ่น 4

1. `นายกฤษฎา              แพทย์จะเกร็ง

2. นายเจษฎา                ไตรวิชชานันท์

3. นายฉัตรชัย                เปรุนาวิน

4. นายนิวัติ                    แดนสุริยานนท์

5. นายพงษ์ศักดิ์             ปั่นทรัพย์

6. นายศุภวัฒน์               หวิงปัด

7. นายสหโชค                ศรีกาญจนบุตร

8. นายอำพร                   ศักดาวงศ์

9. นายเอกชัย                 ชุ่มมะโน

10. นางสาวกัญญารัตน์      คำดี

11. นางสาวกัลยา            แสงน้อย

12. นางสาวขวัญฤทัย       อินทรภิรมย์

13. นางสาวจำปา             อินทนิล

14. นางสาวจิตรลดา         อัตพด

15. นางสาวชมพูนุช         โชคราช

16. นางสาวชลธิชา          อินทมา

17. นางสาวดารินทร์         สุภานนท์ชัย

18. นางสาวดาวรัตน์         นาควงษ์

19. นางสาวทิพย์วรรณ      เพ็ชรหมื่นไวย์

20. นางสาวนงนุษย์           กะชา

21. นางสาวนุชจรีย์           โปรยสุรินทร์

22. นางสาวผกากรอง         พุ่มฟู

23. นางสาวเพ็ญนภา          อาเทศ

24. นางสาวมนัสนันต์         สามเสน

25. นางสาวรังสิมา             แก้วศรีพิน

26. นางสาวศศิวิมล            เพิ่มลาภ


รุ่น 5

1. นายรัตนะ                    เจริญรัตน์

2. นายวิษณุ                    พันธุ

3. นางสาวนิตยา              จันทร์หอม

4. นางสาวปฐมาพร           แซ่ฮู้

5. นางสาวหนูพิศ              คำหม่อง

6. นางสาวสิริลักษณ์          ชมยิ่ง

7. นายมงคลชัย                แจ้งกระจ่าง

8. นายสมชาย                  กราบทอง


รุ่น 6

1. นายกฤษฎา                 เต็มชื่น

2. นายณัฐวุฒิ                 สังข์เขียว

3. นายศิวนาถ                 เฮงเลี้ยง

4. นายนิกรณ์                  ลาดทองศรี

5. นายบุญนิธิ                  ถิ่นมีผล

6. นายประวัสดิ์                วงศ์ศรี

7. นายปิโยรส                  ปู่เถา

8. นายพิษณุ                    ศรีประทุมภรณ์

9. นายศุภกฤษณ์              แม้นจันทร์

10. นายสุรชัย                  จวงศร

11. นายอดิศร                  ชัยยะศิริสุวรรณ

12. นายอาภากร               ศรีเจริญ

13. นางสาวจิราพร             กงนะ

14. นางสาวเจริญสุข          คงความสุข

15. นางสาวฉันทนา           ศรัทธาผล

16. นางสาวฐิติรัตน์            ด้าวแดน

17. นางสาวเตือนใจ           ชัยบุตร

18. นางสาวธีรดา               ประทุมกุล

19. นางสาวนุชจรี               คล้ายยิ่งเหมือน

20. นางสาวบุญเรือน          สาละสาลิน

21. นางสาวพณาพร           เสริมผล

22. นางสาวพนิดา              นัยเสถียร

23. นางสาวเพ็ญโสม         มณีรัตน์

24. นางสาวมันทนา           ภูธรารักษ์

25. นางสาวมาลี                มีสัตย์

26. นางสาวรอบีอะฮ์          มัดซา

27. นางสาวรัชฎาพร          ไกรรักษ์

28. นางสาววารุณี              ศรีเมือง

29. นางสาวสกาวรัตน์        พิมพ์พิทักษ์

30. นางสาวสุจิตตรา          จันทร์ลอย

31. นางสาวสุชาดา            เทพารักษ์

32. นางสาวสุรินทร์            แก้วมุกดา

33. นางสาวโสภิตา            แจ่มจันทร์

34. นางสาวอารีย์              คมขำ

35. นางสาวอุไร                สระทองนวล

36. นางสาวขนิษฐา           จินตนา


รุ่น 7

1. นายณัฐพล                    กิ่งรางสาตร์

2. นายบุญเสริม                 จิตต์คงไทย

3. นายปราการ                   เหลืองทองคำ

4. นายภัคพล                     พริ้มพราย

5. นายยุรนันท์                   อิ่มสมบัติ

6. นายวรัญญู                     สุขประเสริฐ

7. นายศักดาเดช                 หอมอุดม

8. นายสนธิชัย                    ศรีสวัสดิ์

9. นางสาวขนิษฐา               เกษระคร

10. นางสาวจินดามณี           นุชนารถ

11. นางสาวพจชมาศ            ทองทับทิม

12. นางสาวศรัญญา             วงศ์กล้า

13. นางสาวสุชาดา              วันทะวงษ์

14. นางสาวอลิษา                เกตุศรี


รุ่น 8

1. นายเกรียงไกร                  สุขสัมฤทธิ์

2. นายชินาธิป                      วงษ์อำนวย

3. นางสาวทิพวัลย์                 พยัควัลย์

4. นางสาวบูรณา                    มาลา

5. นางสาวศิราณี                    ฉิมอ่อง

6. นายธนภัทร                       ไชยสิทธิ์


รุ่น 9

1. นายปิยวัฒน์                       สัมฤทธิ์

2. นางสาวพนิดา                     สว่างศรี

3. นางสาวณิชกุล                    กุลปรางค์ทอง

4. นางสาวพิมพิไล                  ขัตติยะ

5. นายกฤษณพงษ์                  สิขัณฑกสมิต

6. นายสิทธิพล                       สิงห์เจริญ

7. นางสาวชาวดี                      บัวปลอด

8. นายวงศธร                          หอมสุด

9. นางสาวมุกดา                      ล้วนรอด

10. นางสาวจุฑาภรณ์                มาซู

11. นางสาวดลยา                     แจ่มจำรัส

12. นางสาวจิราภรณ์                 ทองอินทร์

13. นายศราวุฒิ                        ทองแถบ

14. นายเตชิต                           รวมทรัพย์

15. นายพลวัชระ                        ชูศรี

16. นางสาวณัฐณา                     ศรัทธามั่น

17. นายรัฐพล                           เกิดศิริ

18. นางสาวพัทธลดา                  ฮกฮวดซิ้ม

19. นายตรีภพ                           โตนตะหอม

20. นางสาวเนตรนภา                   สมุหศิลป์

21. นายชลธิศ                            แก้วเพ็ชร

22. นายวรวุฒิ                             นามทอง

23. นายชนัตถ์                            เชิดศักดิ์ไชยศรี

24. นายวีรยุทธ                           เที่ยงสาย

25. นางสาวอ้อมใจ                      เอี่ยมสะอาด

26. นางสาวอรชุมา                       ศรีเจริญ

27. นายมงคล                             ตันทพงษ์

28. นายรังสรรค์                           เอี่ยมสะอาด

29. นายสุรชัย                              ทัศนิยม

30. นางสาวอมลภา                       ปิ่นทอง


รุ่น 10

1. นายอัศนัย                                ระวีโชติ

2. นางสาวอรอนงค์                         มิ่งมีสุข

3. นางสาวเทวพร                           แก้วเมฆ

4. นายอาราพัต                              นาแว

5. นางสาวอนุสรา                           มารยา

6. นางสาวหัถยา                             นิยมชาติ

7. นางสาวเนาวลักษณ์                     ชูชื่นมานะกิจ

8. นายพีรชัย                                 สระศรี

9. นายวีรยุทธ                                เจตพุก

10. นางสาวนริศรา                          ทรัพย์ประเสริฐ

11. นายนภัส                                 เทวสกุลวงศ์

12. นายกิติ                                   เหมืองจา

13. นายชัยยุทธ                             บูระพันธ์

14. นายธีระพล                              วรรณทวี

15. นายชวิศ                                  ศรีลาเคน

16. นางสาวประภาภรณ์                    สุขาวงค์

17. นายอธิราช                               แบ่งทิศ

18. นางสาววริศรา                            บุญยาน

19. นางสาวอมรรัตน์                         อินทรพิมพ์

20. นายสาโรช                                จินดาธัญธิติ

21. นายณัฐพงษ์                              ลิมปสายชล

22. นางสาวธัญลักษณ์                       ตาก้อง

23. นายจิรายุ                                   ชิดเชื้อ

24. นางสาวปริญญา                           นุ่มกัลยา

25. นางสาวกรรภิรมย์                         พุฒอินทร์

26. นางสาวอริยา                               แดงด้อมยุทธ

27. นางสาวดวงแก้ว                           โพธิ์ศรีทอง

28. นางสาวจันทร์เพ็ญ                        แสงนุ่ม

29. นายพัสกร                                   สีมา

30. นางสาวมุกดา                               เพชรจรัส

31. นางสาวนภเกตน์                           ม้าละออกเพชร

32. นายกมล                                     มีชัย

33. นางสาวรัชดาวรรณ                        กุลชร

34. นายมนัสชัย                                 ศรีสกุล

35. นายสุภณ                                     พุ่มลำเจียก

36. นางสาวชุติมา                                บุญเลิศ

37. นายธีร์ธนพัธน์                               อินทร์ชำนาญ

38. นางสาวชุติมา                                พิมพา

39. นายพิษณุ                                     สลับเขียว

40. นายณัฐพงษ์                                  เครือสรร

41. นายสุรศักดิ์                                    เจริญรัตนชัยยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น